Home » Nieuws » Agenda Algemene Ledenvergadering Zwembad Meerssen op dinsdag 22 juni 2021

Agenda Algemene Ledenvergadering Zwembad Meerssen op dinsdag 22 juni 2021

Agenda Algemene Ledenvergadering Zwembad Meerssen op dinsdag 22 juni 2021 ten lokale van Zwembad Meerssen, Molenveldweg 15, te Meerssen

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 25 augustus 2020*
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag 2020
 6. Verslag kascontrole-commissie 2020 
 7. Benoeming kascontrole-commissie seizoen 2021
 8. Decharge (gehele) bestuur over gevoerde beleid 2020
 9. Aftreden/verkiezing penningmeester
 10. Benoeming nieuwe bestuursleden**
 11. Rondvraag
 12. WVTTK
 13. Sluiting

 

*De notulen van de vergadering van 25 augustus 2020 kunnen voorafgaand aan de vergadering op afspraak worden ingezien

**De volgende personen zullen voorgedragen worden als nieuw bestuurslid: de heer T. Breuer algemeen bestuurslid, de heer L. van Grimbergen als algemeen bestuurslid, de heer J. Struijcken als secretaris en de heer W. Bremers als algemeen bestuurslid.