Home » Nieuws » Algemene Ledenvergadering Zwembad 29 Maart 2022

Algemene Ledenvergadering Zwembad 29 Maart 2022

Agenda Algemene Ledenvergadering Zwembad Meerssen op dinsdag 29 maart 2022 ten lokale van Cafe-zaal de Keizer, Markt te Meerssen om 19.30 uur.

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 22 juni 2021*
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag 2021
 6. Verslag kascontrole-commissie 2021
 7. Benoeming kascontrole-commissie seizoen 2022
 8. Decharge (gehele) bestuur over gevoerde beleid 2021
 9. Herbenoeming/verkiezing bestuurslid technische dienst
 10. Presentatie statutenwijziging**
 11. Stemming statutenwijziging
 12. Presentatie huishoudelijk reglement***
 13. Stemming vaststelling huishoudelijk reglement
 14. Oproep vrijwilligers
 15. 5 jarig lustrum weekend
 16. Rondvraag
 17. WVTTK
 18. Sluiting

 

*De notulen van de vergadering van 22  juni 2022 zullen in week 12 op de website geplaatst worden.

** Het voorstel tot wijziging van de statuten zal in week 12 op de website geplaatst worden.

***Het voorstel tot vaststelling van een huishoudelijk reglement zal in week 12 op de website geplaatst worden.

 

Mvg,

Bestuur zwembad Meerssen