Home » Nieuws » Agenda Algemene Ledenvergadering Zwembad Meerssen op dinsdag 21 Maart 2023 en info inhouding contributie

Agenda Algemene Ledenvergadering Zwembad Meerssen op dinsdag 21 Maart 2023 en info inhouding contributie

Beste leden van Zwembad Meerssen,

Graag nodigen wij U allen uit voor onze jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering(ALV). Deze wordt gehouden op Dinsdag 21 maart in het sportcafé van sporthal Marsana (schuin tegenover het zwembad) om 19.30 uur.

Agenda :

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 29 maart 2022*
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag 2022
 6. Verslag kascontrole-commissie 2022
 7. Benoeming kascontrole-commissie seizoen 2023
 8. Decharge (gehele) bestuur over gevoerde beleid 2022
 9. Herbenoeming/verkiezing bestuurslid
 10. Presentatie werkzaamheden seizoen 2023
 11. Oproep vrijwilligers
 12. Rondvraag
 13. WVTTK
 14. Sluiting

*de notulen van de vorige ALV kunt u teruglezen op onze website.

 

Wenst U deel te nemen aan de ALV dan dient U zich van tevoren aan te melden, zodat wij een indicatie hebben van de opkomst.

 

Inhouding jaarlijkse contributie:

De abonnementskosten worden op 26 April van Uw rekening afgeschreven, gelieve hier rekening mee te houden

 

Namens het bestuur van Zwembad Meerssen,