Home » Huisregels / Gedragscode toezichthouder

Huisregels / Gedragscode toezichthouder


Huisregels

Versie 2024

Algemeen

Het zwembad van de Vereniging Zwembad Meerssen wordt gerund door vrijwilligers en zij hopen dat u hier veel plezier zult hebben. Daarvoor vragen zij niet veel meer dan dat u als bezoeker uw best doet om het ook voor hun zo gemakkelijk mogelijk te maken. Om dit te bevorderen zijn er een aantal spelregels ontwikkeld. De belangrijkste leest u hierna.

Toegang en kosten lidmaatschap
 • De contributie voor 2024 bedraagt voor nieuwe en bestaande leden die via iDEAL of automatische incasso hun contributie voldoen € 37,50. Zij hebben recht op toegang tot het zwembad door het tonen van een geldige (betaalde) lidmaatschapspas.
 • Een lidmaatschapspas kost eenmalig € 10. Zonder lidmaatschapspas geen toegang. Aanmaak van een lidmaatschapspas duurt minimaal 5 werkdagen. In de tussenliggende periode kunt u op vertoon van een geldig betaalbewijs toch toegang verkrijgen.
 • Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben aan het begin van het seizoen (1 januari) zijn vrijgesteld van de abonnementskosten).
 • Oud-leden die opnieuw lid willen worden (dus niet leden die hun abonnement verlengen middels de automatische incasso) en nieuwe leden die niet gebruik maken van de automatische incasso betalen € 10 extra als vergoeding voor de administratiekosten die dit met zich meebrengt.
Opzeggen Lidmaatschap

Uw lidmaatschap dient u vóór 1 januari van het nieuwe seizoen per mail op te zeggen. Na 1 januari is het alleen nog mogelijk om op te zeggen voor het volgende seizoen.

Toegang niet-leden
 • Niet-leden kunnen toegang krijgen tot het zwembad tegen betaling van € 10 per persoon. Bij grote drukte is het aantal tickets in de vrije verkoop echter beperkt. Abonnementshouders hebben altijd toegan.
 • Groepen vanaf 15 personen (niet-leden) kunnen tegen een gereduceerd tarief een ticket kopen. Voor 2024 is dit vastgesteld op € 7,00. De tickets moeten wel gezamenlijk door één persoon betaald worden.
Huisregels
 • In en om het zwembad gaat men respectvol met elkaar om en staat naast de veiligheid, het maken van plezier voorop.
 • Alle aanwijzingen van de toezichthouders dienen te worden opgevolgd.
 • Bezoekers (zowel leden als niet-leden) die zich niet aan de huisregels houden kunnen door de toezichthouder namens het bestuur uit het zwembad worden verwijderd. Hierbij kan een ontzegging voor het zwembad voor een bepaalde tijd worden uitgereikt. Deze maatregel wordt direct aan het bestuur gemeld. Er is alleen beroep mogelijk bij het bestuur.
 • Misbruik van de lidmaatschapspas kan leiden tot een toegangsverbod voor kortere of langere tijd. In voorkomende gevallen is het de toezichthouder namens het bestuur toegestaan het toegangsbewijs van de betrokkene(n) in te nemen. Het bestuur beslist daarna over de duur van een entreeverbod en geeft dit door aan de betrokkene(n).
 • Elke vorm van verbaal en/of lichamelijk geweld tegen bezoekers of van het zwembad leidt tot verwijdering uit het zwembad.
 • Verblijf op het zwemterrein, gebruik van zwembad en speelmateriaal is voor eigen risico. Ouders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun minderjarige kinderen.
 • Gebruik van het zwembad gebeurt voor eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers en lichamelijk letsel in en om het gebouw en de voorzieningen van het zwembad.
 • De badmeesters zijn belast met het toezicht op de veiligheid in en rond de bassins. Alleen geoefende zwemmers hebben toegang tot het diepe bassin. Bij twijfel over de zwemvaardigheid van een bezoeker is het oordeel van de badmeester bindend. Hij/zij kan bij twijfel over de zwemvaardigheid van een bezoeker de betrokkene vragen ter plekke een proeve van zwemvaardigheid af te leggen.
 • De wettelijke vertegenwoordigers van jeugdigen zijn verantwoordelijk voor het gedrag en veiligheid van deze leden. Dit geldt ook als jeugdigen alleen in het zwembad zijn.
 • Iedereen wordt verondersteld om het terrein schoon te houden. Afval hoort alleen thuis in de afvalbakken en niet rondom de ligplekken. Dus lege flessen, restanten van etenswaren, peuken, papier en ander afval niet achterlaten op de ligwei. Rokers kunnen een asbak lenen die ze bij het verlaten van het terrein weer dienen in te leveren aan de kassa.

Verder is het niet toegestaan om:

 • andere bezoekers lastig te vallen of te hinderen;
 • (brom)fietsen buiten de daartoe bestemde fietsenstalling te plaatsen;
 • huisdieren mee te brengen;
 • anders dan langs de kassa het zwembad te betreden;
 • voorwerpen van glas te gebruiken op de ligweide en in het zwembad;
 • de bassins te betreden met eet- of drinkwaren;
 • te duiken op ondiepe plaatsen (water lager dan 1.50 meter);
 • met drijfmiddelen het diepe gedeelte van het bassin in te gaan (Zachte!) Ballen kunnen door de badmeester worden gedoogd zolang zij naar zijn mening niet hinderlijk voor andere zwemgasten worden gebruikt en of de veiligheid niet in gevaar brengen. E.e.a. ter beoordeling van de badmeester. NB: Drijfmiddelen en ballen in het ondiepe gedeelte van het bassin zijn alleen toegestaan als de situatie (lees drukte) dit toelaat. Ook hier geldt: e.e.a. ter beoordeling van de badmeester;
 • zich zonder zwemvaardigheid te begeven in water waar men niet kan staan;
 • tijdens het zwemmen meer dan, of geen zwemkleding te dragen (uitzonderingen ter beoordeling aan de toezichthouder).
 • Bij ernstige vergrijpen zal politie worden ingeschakeld.
 • Rookt u, neem dan een asbak mee.
 • Bij het verlaten van het zwembad wordt u dringend verzocht om alle afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien.

Bij ernstige vergrijpen zal de politie worden ingeschakeld.

Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen, de toezichthouders achter met de schillen en de dozen.

Houd het zwembad en de ligwei schoon!

Heeft u uw vrijwilligers werk al gedaan?

Rookt u? Neem een asbak mee!


Vrijwilligerswerkzaamheden:

 • (extra) toezicht houden;
 • kassamedewerker/ster;
 • onkruid wieden;
 • planten water geven;
 • wc’s poetsen;
 • badhokjes poetsen;
 • ligweide schoonhouden;
 • omheining controleren/repareren;
 • afvalbakken plaatsen, reinigen, verzamelen en legen;
 • vetranden poetsen;
 • toezicht houden op (brom)fietsenstalling.

Gedragscode toezichthouder

Versie 2024

Inleiding

Het is de bedoeling dat onze zwemgasten plezier hebben. Toch gebeuren er jaarlijks relatief veel ongevallen in en rond zwembaden. De meeste ongelukken gebeuren bij duiken en op glijbanen en in stroomversnellingen.

Uit ervaring is gebleken dat een zwemmer die in moeilijkheden geraakt over het algemeen de aandacht van de toezichthouder weet te trekken, door te schreeuwen, druk te bewegen of te zwaaien. Daarentegen is ook een categorie die niet in de positie is om zich luidruchtig kenbaar te maken. Voorbeeld: een zwemmer stoot zijn hoofd en zakt bewusteloos naar de bodem of een zwemmer krijgt een hartaanval of beroerte en kan niet meer bewegen.

Uit bovenstaande blijkt dat voortdurende observatie cruciaal is. Zeker wanneer het erg druk is.

Regels waaraan een toezichthouder zich dient te houden.

 1. De toezichthouder-badmeester houdt toezicht op het zwemwater en de badgasten in overeenstemming met het toezichtplan zoals de vereniging heeft opgesteld en conform de aanwijzingen van de dienstdoende toezichthouder namens het bestuur.
 2. De toezichthouder-badmeester beschikt minstens over een geldig diploma reddend zwemmen en/of een geldig certificaat van de Maastrichtse Reddingsbrigade.
 3. De toezichthouder-badmeester is bevoegd om de zwemvaardigheid van badgasten te toetsen die zich in het diepe bad bevinden. Indien hij van oordeel is dat de zwemvaardigheid onvoldoende is heeft hij het recht/de plicht de betrokken badgast te verwijzen naar de andere bassins.
 4. Toezichthouders zijn bevoegd om zwemmers (ook geoefende) uit de zwembassins te verwijderen als zich een onveilige situatie voordoet.
 5. De toezichthouders zien toe dat de gedragsregels in en rond het bad worden nageleefd (zie huisregels 2023).
 6. De toezichthouder-badmeester is daadwerkelijk de meester in de zwembassins. Hij dient hiertoe prominent aanwezig te zijn en dient daarom een actieve werkhouding aan te nemen. Hij dient niet alleen bij de badmeesterpost op de brug toezicht te houden, maar ook rond het bad te surveilleren.
 7. Een toezichthouder mag zich niet laten afleiden. Daarom is het gebruik van een mobiele telefoon tijdens werkzaamheden alleen toegestaan indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is. Het voeren van uitgebreide gesprekken met bezoekers en collega’s moet zo veel mogelijk worden beperkt.
 8. Een toezichthouder dient altijd herkenbaar gekleed te zijn. Ook schoeisel is belangrijk, liefst slippers of licht schoeisel. Het dragen van sneakers is af te raden.
 9. Toezichthouders dienen een half uur voor aanvang van hun dienst aanwezig te zijn. De toezichthouders die ’s morgens beginnen dienen het bad gebruiksklaar te maken. Watermonsters dienen zelf gemeten te worden en in de logboeken te worden vastgelegd, benodigde meterstanden opgenomen en genoteerd in het logboek. Zij melden vervolgens aan de toezichthouder namens het bestuur dat ze gereed zijn om met de werkzaamheden aan te vangen. Voordat het zwembad open gaat wordt ervoor gezorgd dat er een EHBO-koffer en reddingsmiddelen bij de brug en een portofoon bij de brug en bij de kassa aanwezig zijn.
 10. Indien er 2 of meer toezichthouders-badmeesters zijn ingeroosterd, kan bij een geringe drukte een van hen de rol van toezichthouder namens het bestuur worden opgedragen.
 11. Een toezichthouder die voor zijn werkzaamheden betaald krijgt zal bij geringe drukte ook andere taken dienen te vervullen. Denk hierbij aan slibzuigen, vetranden poetsen, afvalbakken legen, kleedhokjes schoonmaken maar ook andere voorkomende werkzaamheden in en rond het bad.
 12. Een toezichthouder die in loondienst werkt heeft per twee aaneengesloten dagdelen recht op een half uur betaalde pauze en een half uur onbetaald. Voor deze pauzes zal hij dan echter gebruik moeten maken van een andere ruimte dan de brug. Er wordt niet uitgebreid gegeten op de brug. Zwemmen tijdens de pauze is toegestaan. Na sluitingstijd is zwemmen verboden.
 13. Als de toezichthouder-badmeester wangedrag op de speel/ligweide constateert, alarmeert hij direct de toezichthouder namens het bestuur.
 14. Er wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van fluitjes. Probeer mensen aan te spreken op hun gedrag en leg uit waarom een terechtwijzing wordt gegeven.
 15. Een radio op de brug is toegestaan, echter met minimaal volume en alleen zolang het niet afleid van de te verrichten werkzaamheden
 16. De toezichthouder namens het bestuur draagt er ’s morgens zorg voor dat alle voorbereidende werkzaamheden zijn verricht voordat hij aan de kassa doorgeeft dat het zwembad geopend is/kan worden
 17. Tenminste een half uur voordat het zwembad sluit wordt door de toezichthouder-badmeester nogmaals de waterkwaliteit gemeten en in de logboeken vastgelegd.
 18. Aan het einde van elke werkdag zorgen de toezichthouders er gezamenlijk voor dat de ligwei en het zwembad in goede staat worden achtergelaten (afvalbakken verzameld, spullen opgeborgen etc.)
De relatie tussen toezichthouders

De toezichthouder namens het bestuur is de aanwezige vertegenwoordiger van het bestuur en is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de badgasten. De toezichthouder namens het bestuur en de overige toezichthouders vormen een team. Het is echter duidelijk dat de eerste de bepalende factor is bij het uitvoeren van het beleid van het bestuur. Hij is dus ook verantwoordelijk voor inzet en gedrag van de overige aanwezige toezichthouders, zowel bij veiligheid en calamiteiten.

Tot slot

Deze gedragscode is een formeel aanhangsel van de huisregels en zal ieder jaar n.a.v. de op- of aanmerkingen van de toezichthouders en anderen worden geëvalueerd en eventueel worden aangepast. Deze gedragscode is uiteraard niet volledig en geeft dus ook geen richtlijnen voor elke situatie. Het is een hulpmiddel voor alle toezichthouders die in vol vertrouwen hun taak willen vervullen. In geval van twijfel ligt de verantwoordelijkheid voor te nemen acties bij de toezichthouder namens het bestuur.

Werkzaamheden voor het openen van het zwembad.

 1. Controleren dat het zwemwater in orde is door het uitvoeren van de benodigde metingen.
 2. Vastleggen van de benodigde meterstanden.
 3. Openen van de toegangsdeuren.
 4. Visuele controle van de bassins op onregelmatigheden.
 5. Voorbereiden en of uitrijden van de benodigde afvalbakken.
 6. Distribueren van reddingsmiddelen, meetmiddelen en portofoons.
 7. Visuele controle van kleedhokjes en toiletten.
 8. Aanvullen toiletpapier indien nodig.
 9. Whiteboardgegevens voor de dag bijwerken.