Home » Nieuws » Agenda Algemene Ledenvergadering Zwembad Meerssen op donderdag 14 Maart 2024 en info inhouding contributie

Agenda Algemene Ledenvergadering Zwembad Meerssen op donderdag 14 Maart 2024 en info inhouding contributie

Beste leden van Zwembad Meerssen,

Graag nodigen wij U allen uit voor onze jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering(ALV). Deze wordt gehouden op Donderdag 14 maart in het sportcafé van sporthal Marsana (schuin tegenover het zwembad) om 19.30 uur.

Agenda :

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 21 maart 2023*
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag 2023
 6. Verslag kascontrole-commissie 2023
 7. Benoeming kascontrole-commissie seizoen 2024
 8. Decharge (gehele) bestuur over gevoerde beleid 2023
 9. Herbenoeming/verkiezing bestuurslid
 10. Presentatie werkzaamheden seizoen 2024
 11. Oproep vrijwilligers
 12. Rondvraag
 13. WVTTK
 14. Sluiting

*de notulen van de vorige ALV kunt u teruglezen op onze website.

 

Wenst U deel te nemen aan de ALV dan dient U zich van tevoren aan te melden, zodat wij een indicatie hebben van de opkomst.

Inhouding jaarlijkse contributie:

De abonnementskosten worden op 26 April van Uw rekening afgeschreven, gelieve hier rekening mee te houden

De prijs van de abonnementen wordt niet verhoogd en blijft net zoals vorig jaar 37,50 euro.

 

Namens het bestuur van Zwembad Meerssen,